Brukervilkår – Hjemmerenhold

Følgende standardvilkår gjelder for kundeforhold mellom forbruker og weClean AS ved rengjøring av bolig.

weClean forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene. Eventuelle endringer vil tre i kraft etter 30 dager for eksisterende kundeforhold.

 

1. Om selskapet

weClean AS (Selskapet) tilbyr privatperson (Forbruker) rengjøring av bolig (Tjenesten) utført av Selskapets renholdere (Renholder) . Tjenesten kan via Selskapets hjemmeside;  www.weClean.no.

 

2. Booking, kansellering og oppsigelse

Forbruker er bundet til bestilling så fort booking er gjort gjennom app eller webside, og bekreftelse på bestilling er mottatt. Forbruker kan kansellere ordre inntil 48 timer før avtalt tid for oppstart. Hvis Forbruker kansellerer mindre enn 48 timer før avtalt tidspunkt for oppstart vil Selskapet belaste Forbruker for én (1) time renhold. Abonnementsavtaler løper til de blir sagt opp av Forbruker. Oppsigelse av abonnement kan sendes til support@weclean.no. I henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 har Forbruker rett til å kansellere avtale om kjøp av tjeneste i inntil 14 dager etter inngåelse av avtale. Forbrukeren er innforstått med at om at angreretten ikke kan benyttes hvis Forbrukeren har bestilt og fått levert Tjenesten før utløpet av angrefristen. Ved bruk av angreretten senere enn 48 timer før bestilt oppstartstidspunkt for Tjenesten må Forbrukeren betale gebyr tilsvarende én time renhold. Ønsker Forbrukeren å benytte seg av angreretten må Forbrukeren sende utfylt angrerettskjema til support@weclean.no

3. Om Tjenesten

Ved foreliggende avtale mellom Forbruker og Selskapet pliktes Selskapet å utføre arbeidet i henhold til avtalen. Selskapet er forpliktet til å utføre Tjenesten på god måte – i henhold til Selskapets interne krav og rutiner. Det vises for øvrig til Lov om håndverkertjenester av 1989. Alle Renholdere er ansatt i weClean. Renholder har med seg nødvendig utstyr, med unntak av støvsuger. Forbrukerens personopplysninger brukes i den grad det er nødvendig for å oppfylle Selskapets forpliktelser i henhold til avtalen med Forbruker, og kun i tråd med Lov om behandling av personopplysninger av 2000, samt i henhold til Selskapets Personvernerklering.

3.1 Fast renhold

Ved bestilling av fast renhold inngås avtale om fast leveranse av Tjenesten på faste leveransetidspunkter og Selskapet utnevner fast Renholder til Forbruker. Om Forbruker ønsker å endre syklus på avtalen underveis skal forespørsel om dette sendes til support@weclean.no. Ved slike endringer kan Selskapet ikke garantere leveranse fra samme Renholder. Det samme gjelder om Forbruker ønsker å endre leveringstidspunkt for enkeltleveranser. Ved eventuell sykdom hos Renholder vil Selskapet etterstrebe å tilby Tjenesten til opprinnelig avtalt oppstartstidspunkt utført av annen Renholder, men garanterer leveranse av Tjenesten innen 48 timer etter avtalt leveransetidspunkt i tilfeller der sykdom er innmeldt på kort varsel.

4. Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlaget for Tjenesten blir beregnet på grunnlag av Forbrukerens opplysninger ved bestilling (Vederlag). Forbrukeren belastes via sitt kredittkort ved bestillingstidspunktet. Det er ikke mulig for Forbrukeren å bestille Tjenesten uten dekning på kredittkortet.

 

5. Pris for tjenester

Selskapets priser er basert på den estimerte tiden som brukes for å utføre tjenesten. Det er Forbrukers ansvar å oppgi boligens reelle størrelse ved bestilling og eventuelle egenskaper som kan ha betydning for arbeidets omfang og tidsbruk. Dersom en bolig avviker fra beskrivelsen gitt ved bestilling med hensyn til størrelse vil Selskapet benytte tiden som er avtalt til å utføre Tjenesten, med mindre annen avtale gjøres. Selskapet vil foreta årlig prisregulering i henhold til konsumprisindeks. Dato for prisendring er satt til 1. februar.

 

6. Forbrukerens medvirkning

Forbruker plikter å tilrettelegge slik at Tjenesten kan utføres på en god måte. Forbrukeren må ved bestilling opplyse om særlige forhold den ønsker Selskapet skal ta i betraktning når Tjenesten skal leveres. Med mindre Forbruker spesifiserer at Renholder skal hjelpe til med opprydning forventer Selskapet at boligen skal være ferdig ryddet og klargjort ved renholdets starttidspunkt. Forbruker forplikter seg til å sikre Renholder adgang til boligen fra bestilt oppstartstidspunkt, frem til bestilt avslutningstidspunkt. Utføring av tjenesten forutsetter også at Forbruker gir Renholder tilgang til varmt og kaldt vann, samt støvsuger og strømuttak. Forbruker er ansvarlig for at det ikke foreligger forhold ved boligen som utgjør en fare for Renholder. Om Renholder mener utførelsen av Tjenesten er uforsvarlig i forhold til helse, miljø- og sikkerhetshensyn, kan han/hun velge å avbryte utførelsen. Om Tjenesten ikke lar seg utføre på grunn av manglende medvirkning fra Forbrukeren vil Forbrukeren likevel belastes fullt for Tjenesten.

7. Skade, mangel og forsinkelse

Skade – Vår samarbeidspartner IF skadeforsikring forsikrer våre kunder for opptil 10 millioner i skade på eiendom. Dermed er du trygg på at ting ordnes raskt og smertefritt ved eventuelle uhell. Om uhellet skulle være ute kontakter du oss på support@weclean.no innen 24 timer, slik at vi kan melde skade videre til IF. For at en skade skal dekkes kreves det at den meldes inn innen 24 timer eller uten ugrunnet opphold. Det er også en fordel om du legger ved eventuell bildedokumentasjon.

Mangel – Dersom Forbrukeren skal rapportere mangler må dette skje innen 24 timer etter utført Tjeneste, eller innen rimelig tid. Om det foreligger mangler er Forbrukeren berettiget til retting, prisavslag eller heving og erstatning. Selskapet har rett til å rette rapporterte mangler innen rimelig tid – normalt innen 24 timer etter at mangel er rapportert. Selskapet bærer kostnaden med dette. Om Forbrukeren avslår retting av mangler bortfaller Forbrukerens krav på prisavslag. Dersom Selskapet ikke kan rette mangelen kan Selskapet gi et forholdsmessig prisavslag på Tjeneste. Skulle det vise seg at det ikke foreligger mangel ved utført Tjeneste er Forbrukeren ansvarlig for Selskapets kostnader i forbindelse med inspeksjon. Om Forbruker ikke har mulighet til å inspisere innenfor gitt tidsfrist pliktes Forbruker å utnevne en representant som kan inspisere boligen i hans/hennes sted. Om hverken Forbruker eller utnevnt representant har fremmet klage innen 24 timer etter utført tjeneste bortfaller klageretten. Klage skal meldes inn via vårt klageskjema, og Forbruker pliktes til å legge ved bildedokumentasjon av forholdene som er grunnlag for klagen.

Forsinkelse – Dersom Tjenesten ikke utføres innenfor bestilt tidsrom regnes det som forsinkelse. Selskapet er ikke ansvarlig dersom forsinkelse skyldes forhold på Forbrukerens side, herunder, men ikke begrenset til Forbrukerens manglende medvirkning. Ved forsinkelse kan Forbrukeren kreve at Tjenesten utføres eller kreve heving av avtalen og refusjon. Ved forsinkelse av vesentlig betydning kan Forbrukeren heve avtalen. Om Forbruker krever at Tjenesten utføres, bortfaller retten til å heve avtalen, så fremt Tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen fristen Forbrukeren setter. Hvis det viser seg, enten før eller underveis i leveranse av Tjenesten, at Tjenesten vil blir forsinket med medfølgende hevingsrett, kan Forbrukeren heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

Erstatning, Forsinkelse eller Mangel kan gi Forbrukeren rett til å kreve erstatning for tap. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet skyldes en hindring som er utenfor Selskapets kontroll. Forbrukeren kan kreve erstatning for skader og tap med mindre Selskapet godtgjør at skaden eller tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på Selskapets side.

8. Force Majeure

Selskapet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tilfeller der force majeure gjør det umulig å levere tjenesten. Eksempler: streik, opprør, naturkatastrofer, strømbrudd eller manglende telefondekkning.